Duurzame mobiliteit

Whitepaper: Groengas

Groengas-1920x600.png

Als men het heeft over duurzaam en auto's, dan denkt men al snel aan elektrisch rijden. Maar er is ook Groengas. Hoe duurzaam is dat eigenlijk?

Bij duurzame mobiliteit zijn drie factoren van belang. In de eerste plaats is dat de verlaging van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden (NOx) voor verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Op de tweede plaats staat de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2 ). En ten derde moeten we met z’n allen rekening houden met de toenemende schaarste van (fossiele) brandstoffen. Met name de eerste twee factoren zien we terug in de milieudoelstellingen van de overheid voor de periode tot 2020.

Voorbeeld van duurzame mobiliteit

De automobielsector kan en moet daaraan haar bijdrage leveren door alternatieve aandrijfvormen te benutten, zowel qua aandrijftechnologie als brandstof. De kunst is een juiste mix te vinden tussen de verschillende alternatieven en deze binnen het juiste tijdsbestek in te zetten. Groengas is een goed voorbeeld van duurzame mobiliteit, zowel voor de lokale luchtkwaliteit als CO2 -reductie.

In deze whitepaper leest u alles over Groengas: wat is het, hoe werkt het en waarom is het een duurzame brandstof?

Download de whitepaper